Ας κινηθούμε ενώ εργαζόμαστε

Loading...

European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks, 2019; EU-OSHA Safety and health at work.

Εκπαίδευση άσκησης στο χώρο εργασίας με σκοπό την προαγωγή της υγείας και ευεξίας των εργαζομένων βασισμένη σε επιστημονικά δεδομένα

Best Practice, European Commission Erasmus+,  Therapeutic Exercise at Workspace (2014-2016), Συντονιστής Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια κ. Αναστασία Μπενέκα.

Επιστημονικό υπόβαθρο  της εκπαίδευσης

Το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα βασίζεται στα αποτελέσματα συνεργασίας 6 πανεπιστημίων από 5 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τον τίτλο THEWS (2014–2016 Therapeutic Exercise at Workspace) με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Καθηγήτρια κ. Αναστασία Μπενέκα εκπροσωπώντας το Ίδρυμα-Συντονιστή το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιλέχτηκε από την Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό ως «Best Practice» και αναφέρεται με αυτό το χαρακτηρισμό στην πλατφόρμα διάδοσης αποτελεσμάτων του Erasmus+.

Η επιλογή των μεθόδων εκπαίδευσης και η δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού βασίζεται στην εμπειρία της υπεύθυνης της επιστημονικής ομάδας στο επιστημονικό πεδίο της Φυσικής Αποκατάστασης και συγκεκριμένα της άσκησης με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση των μυοσκελετικών προβλημάτων, άσκηση τύπου Pilates, αναπνευστικές ασκήσεις κ.α. και κατ’ επέκταση την ευεξία των εργαζομένων.

H φιλοσοφία του προγράμματος αυτού και το περιεχόμενό του εξελίσσεται διαρκώς από το 2014 με βάση την έρευνα που έχει διενεργηθεί από την επιστημονική ομάδα κατά την εφαρμογή του σε αρκετές εταιρίες και οργανισμούς στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Bασίζεται στα αποτελέσματα επιστημονικών ερευνών που έχουν διεξαχθεί στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και συγκεκριμένα στο Εργαστήριο Θεραπευτικής Άσκησης και Αποκατάστασης rehlab.phyed.duth.gr.

Σε τι διαφέρει η προσέγγιση αυτή εκπαίδευσης;

Βασίζεται σε διεπιστημονικά δεδομένα ερευνών

Εφαρμόζεται σε πραγματικές συνθήκες εργασίας

Με τα ρούχα εργασίας

Στη διάρκεια του ωραρίου

Προσαρμόζεται στο περιβάλλον εργασίας

Χωρίς τη χρήση ειδικού εξοπλισμού

Προτείνεται

Ως σημείο αναφοράς του ετήσιου απολογισμού κάθε εταιρίας περιεχόμενο εκπαίδευσης συμβατό με την προώθηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. https://sdgs.un.org/goals/goal3

Στόχος 3 για τη διασφάλιση της υγείας την προαγωγή της ποιότητας ζωής για όλους GOAL3 Ensure healthy lives and promote wellbeing for all Sustainable Development Goals, United Nations Development.

Επιστημονικά τεκμηριωμένη αποτελεσματικότητα

Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης έχει ήδη ελεγχθεί και αξιολογηθεί ως προς την αποτελεσματικότητά του να μειώνει άμεσα τον πόνο που οφείλεται σε μυοσκελετικά προβλήματα

Μείωση του ποσοστού των εργαζομένων που πονούσαν λόγω μυοσκελετικών προβλημάτων μετά την εφαρμογή της εκπαίδευσης.

Μείωση της έντασης του πόνου λόγω μυοσκελετικών προβλημάτων.

Βελτίωση της ψυχικής διάθεσης των συμμετεχόντων στην εκπαίδευση.

Σε δείγμα 284 εργαζομένων, το 60% πονούσε πριν την άσκηση (μπλε γραμμή) και μειώθηκε στο 15% μετά την άσκηση.

Μετά την άσκηση, δηλαδή, πονούσαν 75% λιγότεροι εργαζόμενοι!

Πριν την άσκηση

Μετά την άσκηση

Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, 10-11 Νοεμβρίου 2022 https://www.elinyae.gr/node/74614

Η ένταση του πόνου, για όσους ανέφεραν πόνο, μειώθηκε από το 5 (σε κλίμακα από το 1 στο 10) στο 1 (ελαφρύς έως καθόλου πόνος) μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, μείωση δηλαδή της έντασης του πόνου κατά 80%.

Keynote Speaker 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, ΕΛΙΝΥΑΕ, 10-11 Νοεμβρίου 2022, Πρακτικά, https://www.elinyae.gr/node/74614

Αποστολή μας

  • Να κάνουμε την άσκηση προσιτή σε κάθε εργαζόμενο!
  • Η εφαρμογή της άσκησης στο χώρο εργασίας να γίνεται πάντα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.
  • να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας που παράγει διαρκώς ερευνητικά δεδομένα και του εργασιακού πληθυσμού που ταλαιπωρείται από μυοσκελετικές ενοχλήσεις λόγω της υπέρχρησης στην καθημερινότητά του, αλλά δε γνωρίζει ότι τις περισσότερες φορές μπορεί να τα διαχειριστεί με την πιο προσφιλή του μέθοδο που είναι η άσκηση!
  • Κάθε εργαζόμενος να μάθει να «ακούει» το σώμα του, ώστε με την έναρξη των συμπτωμάτων να εφαρμόσει τις ασκήσεις που μαθαίνει προλαμβάνοντας την επιδείνωσή τους.

Ποιοι είμαστε

Υπεύθυνη εκπαίδευσης
Δρ. Αναστασία Μπενέκα

Καθηγήτρια Φυσικής Αποκατάστασης
Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Sometimes You Need To Change Your Point of View…

Contact Us